Thẻ: 23 tháng Chạp

Th2 04
Phong tục của người Việt trong lễ cúng ông Công ông Táo

Theo văn hoá của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp, mọi người thường tổ chức cúng lễ…